Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej Umową) reguluje relacje między właścicielem strony https://fastlinestudio.pl/ (zwanym dalej Fast Line Studio lub Administracją) z jednej strony a użytkownikiem strony z drugiej.

Strona Fast Line Studio nie jest środkiem masowego przekazu.
Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy.
Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, nie korzystaj z witryny Fast Line Studio!

Prawa i obowiązki stron:

Użytkownik ma prawo do
– wyszukiwania informacji na stronie internetowej
– otrzymywania informacji na stronie internetowej
– wykorzystywać informacje na stronie do osobistych celów niekomercyjnych

Administracja ma prawo do
– według własnego uznania i w razie potrzeby tworzyć, zmieniać, anulować zasady
– ograniczyć dostęp do jakichkolwiek informacji na stronie
– tworzyć, modyfikować, usuwać informacje
– usuwać konta
– odmówić rejestracji bez podania przyczyny

Użytkownik jest zobowiązany do
– nienaruszania funkcjonalności Serwisu
– nietworzenia wielu kont w Serwisie, jeśli w rzeczywistości należą one do tej samej osoby
– niepodejmowania działań mających na celu wprowadzenie w błąd innych użytkowników
– niezamieszczania materiałów o charakterze reklamowym, erotycznym, pornograficznym lub obraźliwym, a także informacji, których umieszczanie jest zabronione lub sprzeczne z normami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy
– nie używać skryptów (programów) do automatycznego zbierania informacji i / lub interakcji z Witryną i jej Usługami.

Administracja zobowiązuje się do
– utrzymania funkcjonalności Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe z powodu okoliczności niezależnych od Administracji
– dostarczania wszelkich dostępnych informacji o Użytkowniku upoważnionym organom władz państwowych w przypadkach określonych przez prawo

Odpowiedzialność stron

– Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za informacje rozpowszechniane przez Administrację.
– Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez strony trzecie.
– W przypadku wystąpienia siły wyższej (działania wojenne, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa itp.) Administracja nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji zamieszczonych przez Użytkownika, a także nieprzerwanego działania zasobu informacyjnego.

Warunki Umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia korzystania z niniejszej Witryny.
Umowa traci ważność wraz z pojawieniem się nowej wersji.
Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy według własnego uznania.
Administracja nie powiadamia użytkowników o zmianach w Umowie.